18+

خیالم٬ جفتی میطلبد برای تناسل.

اگر همخوابی با دخترکان زمین را آسان یافته باشی٬این خود٬ تعریف سختی است.

در جامعه اذهان٬کشف عورت سزایی دهشتناک دارد.آنقدر که خیلیها از ترس عواقب کشف عورت ناخواسته ذهن٬مغزشان را مقطوع النسل کرده اند.

من اما هنوز خیالم را تناسلی میخواهم

/ 3 نظر / 12 بازدید
ّهادی

مغز پخت شدی علوی! تبريک! حال کرديم!!!.....:)

بدون نام!

عورت نمایی ذهن تناسلیتان ، پیچیده بود، جفت تناسلیده تان ، چونان دخترکان زمینی ،ترشیده تعریف ساده ی خواهشیدن بر مصدر رهانانیده بودن از قید مقطوع النسلی ،ایدون باد! تو فهمیدی من چی گفتم؟