Turn on

این باد که می وزی٬

این نمیبینم بو که پخش میکنی٬

این مو که به دست پیچ نمی آیی٬

این صداها که نمی گویی٬

این یگانه جا که عزیز اندود است٬

این اثرها که می پراکنی٬

این عقربه ها که میدوند٬

این برادران که میروند٬

این من که هست و نیست٬

این راه که میپیچد و نمیپیچم٬

این بو که شروع میکنی

/ 1 نظر / 8 بازدید