روزهايی هست...

حلقه های تنه ات که به نشانه سالهای عمرت زياد ميشوند خواه ناخواه بايد منتظر باشی.منتظر خبرهای بد؛خبرهايی که شايد سالها پيش کابوس تو بودند و با هزار زحمت به خودت قبولانده بودی که به اين زوديها خبری نيست.

 ديدی که چقدر زود دير شد؟

روزهای سختی در پيش است....

/ 3 نظر / 2 بازدید
مريم

эی ی ی !!!

مريم

نمی دونم چرا هرچی حلقه های تنه ات بيشتر ؛ نوشته هايت بدتر!!!

زو

چرا انقدر دير به دير می نويسی.از کار دنيوی يکم کم کن به جاش بزار ما از خوندن مطالبت سرمست شويم.هر چند بعيد ميدونم ختی وقت کنی اين مطلب و بحونی