Welcome back!

از بادهای سرد
از خاکهای تیز
از خنده های زرد
از چشمهای ریز

از کلاههای آبی بزرگ
از هیبتهای هولناک
از مکالمات نفهمیده
از پله برقیهای دراز
از تونلهای عمیق

از هوای پاک

از نفسهای دود

از مرکبهای رنگ و وارنگ

از هوارهای بوق

از گرماهای گران 

از غفلتهای نمناک

از طعام های چرب

از سکرهای ارزان

لختی بازآمدم

/ 3 نظر / 4 بازدید
شهره

وافعا چقدر گفتن ولکام بک! به دل آدم گرما می ده... ولکام بک

abcd

کمی اقرار آمیز و لوس بود مثل نفسهای دود انگار می خوای ادا نوشتن در بیاری در صورتی که نوشته های قبلیت خیلی جالب ترن

سلام نمی کنه

غفلت های نمناک... انقدر اعتماد کن .که سایه خیانت همه جا هست....