کير ( CARE)

به آینه نگاه میکنم

ابن بار آینه را میبینم

خودم را زیاد دیده ام

این بار که نگاه میکنم

خودش را می بینم؛

دوستت را نگاه کن

چه می بینی؟

/ 4 نظر / 3 بازدید
شهره

-?the question is -who cares منم برای آيينه زياد نوشتم!

شبنم

<بلندتر صدايش کن، شاید خفته باشد ... >

چه لزومی داشت subject با فارسی هم نوشته بشود؟!