!Birthday ALARM

نشسته بودم

چهار سال پیش

همین ساعات

که چنین خلقتی نابسود تا امروز را آفریدم.

و اکنون که باز نشسته ام و کلماتی را برای ادامه حیاتش به آن ملحق میکنم٬

خرسندم که در تمام این پستها٬آنچه هست را گفته ام و دست را شاهد میگیرم که جز هست ها و خواست ها نمی گویم.

من اما هنوز

اصل تنوع لحاظات را معتقدم(چه subjective و چه objective)

و به اسب آبی رشک میبرم.

/ 4 نظر / 13 بازدید
آسمان

تبريک.

شهره

منم همينجور

هومن

فکر می کنم از نوشته باغ وحش به بعد نوشته های آن عالی جناب از لحن پیامبر گونه ای شدیدا رنج می برد ، اوج آن در این نوشته اخیرتان است حیف که این کامنت دونی اجازه تایپ انگلیسی نمی دهد .... خداوند شما امیر آلمایتی را به راهی شدیدا راست هدایت کناد!

سايه

... با قضاوتی سخت آسان روی میگردانند تا چشمان مشتاقشان را بپوشانند ازلغزش این تنهای فاجر به وقت غیبت مسیحایی که در پشت بازوان گشوده اش پنهان توان شد.