نکته دوم راجع به مرد ايرانی:

مرد ايرانی زنشو به اسم پسر يا دختر (!)بزرگش صدا می کنه.

....

-(صدایی کلفت و نخراشيده) اصغر! اصغر !

ـ(صدايی نازک و تراشيده) بله آقا ؟

                                                ادامه دارد...

/ 0 نظر / 7 بازدید