Reminder

«به راستی صلت کدامین قصیده ای ای غزل؟»

/ 2 نظر / 8 بازدید
abcd

به راستی صلت کدامین قصیده ای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نه ٬ تو را بر نتراشيده ام از حسرتهای خويش: پارينه تر از سنگ ٬ تردتر از ساقه تازه روی يکی علف. تورا بر نکشيده ام از خشم خويش: ناتوانی خرد از بر آمدن٬ گر کشيدن در مجمر بی تابی. تورا بر نسخته ام به وزنه اندوه خويش: پر کاهی در کفه ی حرمان٬ کوه در سنجش بی هوده گی. تورا بر گزيده ام رغمارغم بی داد. ...( هيچ ربطی به چيزه خاصی نداره)