Coming and Going

می‌خواهم به جایی بیایم

نه اینکه به جایی بروم

رفتن، وهن عزیمت است

و آمدن، جان سفر

از خود می‌روم

«بی خود» می‌شوم

و به خود می‌آیم 

/ 1 نظر / 20 بازدید
هادی

هر جا می خوای بری برو، اما منو با خود ببر!